എനർജി ബാലൻസ്

ഒരു ഹ്രസ്വ ഫ്യൂസ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ നിർത്താം?

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഹ്രസ്വ ഫ്യൂസ് ഉള്ളപ്പോൾ, അവർക്ക് ശാന്തതയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ദേഷ്യത്തോടെ അടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ അവസ്ഥയിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ...

ഒരു ഹ്രസ്വ ഫ്യൂസ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ നിർത്താം?

പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

ഭാഷ

ക്ലബിൽ ചേരുക

നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയുക.

മൈതികയെ പിന്തുടരുക