ភាសា

ចង់បានដំបូន្មានទេ?

ចូល​រួម​ក្នុង​ក្លឹប

ត្រូវដឹងមុនគេពេលយើងប្រកាសចម្លើយថ្មីចំពោះសំណួរខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។

តាមមីធីកា