મુખ્ય પૃષ્ઠ / કવિતા / સાંભળ્યું નથી
કવિતા

સાંભળ્યું નથી

સાંભળ્યું નથી

જીવન બધા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે
માત્ર માણસ પર કેન્દ્રિત નથી
ડોગ સીટીઓ પુરાવા છે

- બોલો

ટિપ્પણી ઉમેરો

એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમારો દ્રષ્ટિકોણ શેર કરો

ભાષા

મંડળમાં જોડાવ

જ્યારે અમે તમારા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના નવા જવાબો પોસ્ટ કરીએ ત્યારે જાણતા પહેલા બનો.

%d આ જેમ બ્લોગર્સ: