મુખ્ય પૃષ્ઠ / હૈકુ

ટ Tagગ - હાઈકુ

કવિતા

જાગૃતિ

વિશ્વાસની નવી નવી પાંખો. કુરકુરિયુંની જેમ એક્ઝેક્ટેડ, એડવેન્ચર્સની રાહ જોવી.

- મિતિકા

ભાષા

મંડળમાં જોડાવ

જ્યારે અમે તમારા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના નવા જવાબો પોસ્ટ કરીએ ત્યારે જાણતા પહેલા બનો.